Thông cáo báo chí tháng 06 năm 2020 - Công ty

Thứ hai - 27/07/2020 22:18
Thông cáo báo chí tháng 06 năm 2020 - Công ty
I. Chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
     Các tổ máy đảm bảo độ sẵn sàng của lò, máy và nhiên liệu đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện.
     - Hệ số khả dụng nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế): 99,25 %
     - Tỷ lệ ngừng máy do sự cố nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế):  0 %
     - Tỷ lệ ngừng máy sửa chữa, bảo dưỡng có kế hoạch nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế): 0,74 %

II. Nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp

     1. Thực hiện cải cách thể chế, cải cách hành chính
     Trong tháng 06, Công ty đã và đang thực hiện việc cải cách thể chế theo nhiệm vụ được giao, cụ thể:
     - Thực hiện và theo dõi việc quản lý công văn đi đến và giao nhận văn bản với Tổng công ty bằng hệ thống E-Office 3.0; Duy trì việc cập nhật bổ sung lý lịch nhân sự trong phần mềm quản lý nguồn nhân sự (HRMS), để thuận lợi trong công tác theo dõi, quản lý nội bộ;
     - Sử dụng chương trình kế toán theo hệ thống ERP; Triển khai phân hệ FSS tại các đơn vị hạch toán phụ thuộc;
     - Tiếp tục hiệu chỉnh lại toàn bộ quy chế quản lý nội bộ trong hoạt động kế hoạch, kinh doanh, tài chính kế toán, tổ chức ... phù hợp với quy chế, quy định liên quan của Tổng công ty và theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 và ISO 17025:2005; 27001:2013;
     - Thực hiện các công trình sản xuất dịch vụ;
     - Tiếp tục thực hiện phong trào sáng kiến, cải thiện điều kiện làm việc, nhằm rút ngắn thời gian sửa chữa và tiết kiệm nhân công;
     - Thực hiện tiết kiệm điện tự dùng và tiết kiệm chi phí trong sản xuất, kinh doanh theo chỉ tiêu giao;
     - Kiện toàn cơ cấu tổ chức và tăng cường trong công tác quản lý;
     - Lập báo cáo định kỳ về công tác triển khai Văn phòng điện tử theo Quy định 333 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (thứ sáu hàng tuần);

     2. Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động
     - Trong năm 2020, Công ty đã triển khai sắp xếp lại lao động một cách hợp lý, phù hợp với chuyên môn, năng lực của từng người nhằm đáp ứng tình hình sản xuất kinh doanh và luôn đảm bảo theo chỉ tiêu được Tổng công ty phê duyệt;
     - Tham gia thực hiện chính sách tiền lương mới theo Quyết định số 234/QĐ-EVN;

     3. Tổng kết sơ bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh và các công tác truyền thông của Công ty:
     Trong tháng 06 Công ty có các hoạt động như sau:
      - Tiến hành kiểm soát, theo dõi trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19;
      - Tổ chức chương trình đào tạo chuyên gia “Thí nghiệm hiệu chỉnh tổ Lò hơi - Tuabin Nhà máy nhiệt điện than”;
      - Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện SXKD tháng và ước thực hiện năm 2020 trên Phân hệ kế hoạch tài chính thuộc hệ thống ERP;
      - Đăng ký đóng cắt điện thực hiện thí nghiệm trạm biến áp;
      - Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sức khỏe cho lao động nữ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp năm 2021 cho CBCNV làm nghề nghiệp, công việc nặng nhọc độc hại tại Công ty Nhiệt điện Cần Thơ;
      - Lập danh mục hồ sơ và nộp lưu hồ sơ tại Cơ quan Công ty Nhiệt điện Cần Thơ;
      - Xây dựng và sử dụng bài giảng E-learning năm 2020;
      - Xem xét đề xuất hỗ trợ không thu phí mặt bằng kinh doanh (Tháng 6 & 7) sau mùa dịch Covid;

      - Khen thưởng cho tập thể được Tổng công ty Phát điện 2 tuyên dương về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19;
      - Báo cáo tình hình thực hiện công tác sửa chữa tại các đơn vị thành viên EVNGENCO 2;
      - Cung cấp số liệu xây dựng dự toán năm 2021;
      - Tổ chức chương trình đào tạo chuyên gia “Cơ khí, cân bằng động”;
      - Báo cáo định kỳ về công tác QLKT - ATVSLĐ & PCCN T05 2020;
      - Phối hợp cùng các phòng ban lên kế hoạch chuẩn bị công tác quyết toán thuế tại thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển thành công ty cổ phần;
      - Tiến hành khẩn trương rà soát, thống nhất phương án kỹ thuật cho dự án chuyển đổi giao thức kết nối SCADA trong EVNGENCO 2;
      - Tiến hành thảo luận thống nhất bộ công thức lương dùng chung phục vụ phân hệ PR trên ERP;
      - Lập hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát Hạng I;
      - Báo cáo định kỳ tình hình hoạt động các thiết bị xử lý môi trường tháng 5/2020 tại Công ty Nhiệt điện Cần Thơ;
      - Rà soát, hiệu chỉnh bộ Định mức sửa chữa công trình lưới điện;
      - Cung cấp dữ liệu chất lượng nước sông Hậu tại NMNĐ Cần Thơ;
      - Thông tin về tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD và ĐTPT giai đoạn 2016-2020;
      - Thu thập số liệu phục vụ tính toán hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2019;
      - Báo cáo tình hình thực hiện kiểm toán năng lượng các NMNĐ;
      - Cung cấp số liệu phục vụ tính toán lập kế hoạch vận hành năm 2021-2022;
      - Biên bản khảo sát kỹ thuật, thuyết minh thiết bị và phương án kỹ thuật sửa chữa lớn hệ thống xử lý nước, xử lý nước thải năm 2021;
      - Phối hợp chuẩn xác vị trí và diện tích đất của dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn III;
      - Góp ý dự thảo đề cương kế hoạch diễn tập UPSC hóa chất cấp thành phố năm 2020;
      - Cung cấp số liệu dầu cho phát điện của Công ty Nhiệt điện Cần Thơ;
      - Góp ý Dự thảo sửa đổi Quy trình kiểm tra và cấp chứng nhận vận hành cho các chức danh tham gia trực tiếp công tác điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia;
      - Tổ chức chương trình đào tạo chuyên gia “Thí nghiệm hiệu chỉnh tổ lò hơi – tuabin nhà máy nhiệt điện than;
      - Báo cáo về việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy tại Công ty Nhiệt điện Cần Thơ;
      - Thông tin về các giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến Quý II/2020;
      - Phối hợp cùng các phòng ban rà soát kế hoạch sửa chữa các tháng còn lại năm 2020;
      - Công ty góp ý cho dự thảo các tiêu chuẩn cơ sở của EVN;
      - Báo cáo thực hiện nội dung Chủ đề năm 2020 về Giải pháp vận hành an toàn liên tục ổn định các NMND - Nhiệm vụ ĐTXD- tháng 6;
      - Lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ về việc tổ chức Hội nghị Người lao động trong Công ty Nhiệt điện Cần Thơ năm 2020;
      - Tiến hành báo cáo kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2020;
      - Thông báo về việc xét, đề nghị đưa vào diện kèm cặp nâng bậc năm 2020;
      - Phối hợp cùng các phòng ban nghiên cứu giải pháp giảm suất tiêu hao dầu;
      - Góp ý Dự thảo thông tư quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra Hợp đồng mua bán điện;
      - Triển khai hệ thống giám sát liên tục, tự động quá trình khai thác, sử dụng nước nước thải làm mát tự động reset giá trị;.
      - Rà soát, đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" năm 2020;
      - Khai thác CSDL tiêu chuẩn IEC, IEEE và Thư viện điện tử của IEEE;
      - Kế hoạch phát triển, ứng dụng KHCN giai đoạn 2021 – 2025;
      - Báo cáo công tác AT-VSLĐ năm 2020 cho Đoàn kiểm tra EVNGENCO 2;
      - Báo cáo Tổng công ty về công tác truyền thông Qúy II năm 2020;
      - Báo cáo Tổng công ty ước tình hình tài chính định kỳ tháng 06 năm 2020;
      - Tiến hành thống nhất khối lượng trước sửa chữa 06 MBA 3 pha thuộc công trình sửa chữa lớn máy biến áp năm 2020 (đợt 3);
      - Lên kế hoạch chuẩn bị công tác tại thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển thành công ty cổ phần;
      - Thực hiện một số nội dung cơ bản về công tác bảo vệ bí mật nhà nước;
      - Báo cáo tình hình thực hiện quản trị rủi ro năm 2020;
      - Báo cáo tình hình quản lý trang thiết bị, dụng cụ an toàn;
      - Đăng ký tham gia lớp tập huấn công tác truyền thông năm 2020 cho cán bộ làm công tác truyền thông tại công ty;
      Bên cạnh đó, các công tác tuyên truyền như sau:
      - Phát bản tin EVN News hàng tuần;
      - Đăng tin ảnh bài truyền thông trên trang Website Công ty về:
            + Công ty Nhiệt điện Cần Thơ tổ chức lớp huấn luyện An toàn Vệ sinh lao động định kỳ năm 2020.
            + Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 với con em CBCNV Công ty Nhiệt điện Cần Thơ.
            + Công ty Nhiệt Điện Cần Thơ tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu tại hai nhà máy năm 2020.
            + Tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ cho Cán bộ công nhân viên Công ty Nhiệt điện Cần Thơ.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây