Thông cáo báo chí tháng 03 năm 2020 - Công ty

Thứ sáu - 10/04/2020 04:40
Thông cáo báo chí tháng 03 năm 2020 - Công ty
I. Chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
Các tổ máy đảm bảo độ sẵn sàng của lò, máy và nhiên liệu đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện.
     - Hệ số khả dụng nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế): 99,2678%
     - Tỷ lệ ngừng máy do sự cố nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế): 0%
     - Tỷ lệ ngừng máy sửa chữa, bảo dưỡng có kế hoạch nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế): 0,7322 %

II. Nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp

 
     1. Thực hiện cải cách thể chế, cải cách hành chính:
     Trong tháng 03, Công ty đã và đang thực hiện việc cải cách thể chế theo nhiệm vụ được giao, cụ thể:
     - Thực hiện và theo dõi việc quản lý công văn đi đến và giao nhận văn bản với Tổng công ty bằng hệ thống E-Office 3.0; Duy trì việc cập nhật bổ sung lý lịch nhân sự trong phần mềm quản lý nguồn nhân sự (HRMS), để thuận lợi trong công tác theo dõi, quản lý nội bộ;
     - Sử dụng chương trình kế toán theo hệ thống ERP; Triển khai phân hệ FSS tại các đơn vị hạch toán phụ thuộc;
     - Tiếp tục hiệu chỉnh lại toàn bộ quy chế quản lý nội bộ trong hoạt động kế hoạch, kinh doanh, tài chính kế toán, tổ chức ... phù hợp với quy chế, quy định liên quan của Tổng công ty và theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 và ISO 17025:2005; 27001:2013;
     - Thực hiện các công trình sản xuất dịch vụ;
     - Tiếp tục thực hiện phong trào sáng kiến, cải thiện điều kiện làm việc, nhằm rút ngắn thời gian sửa chữa và tiết kiệm nhân công;
     - Thực hiện tiết kiệm điện tự dùng và tiết kiệm chi phí trong sản xuất, kinh doanh theo chỉ tiêu giao;
     - Kiện toàn cơ cấu tổ chức và tăng cường trong công tác quản lý;
     - Lập báo cáo định kỳ về công tác triển khai Văn phòng điện tử theo Quy định 599 của Tập đoàn Điện lực VN (thứ sáu hàng tuần);

     2. Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động
     - Trong năm 2020, Công ty đã triển khai sắp xếp lại lao động một cách hợp lý, phù hợp với chuyên môn, năng lực của từng người nhằm đáp ứng tình hình sản xuất kinh doanh và luôn đảm bảo theo chỉ tiêu được Tổng công ty phê duyệt;
     - Tham gia thực hiện chính sách tiền lương mới theo Quyết định số 234/QĐ-EVN;

     3. Tổng kết sơ bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh và các công tác truyền thông của Công ty:
     Trong tháng 03 Công ty có các hoạt động như sau:
     - Kế hoạch dự kiến huy động các tháng mùa khô năm 2020;
     - Tình hình sản xuất điện trong toàn Công ty đảm bảo được yêu cầu về an toàn, ổn định và kinh tế, các Tổ máy vận hành theo phương thức huy động của A0; Đảm bảo cung ứng đầy đủ, nguyên nhiên liệu cho các tổ máy khi vận hành;
     - Trong tháng 03 do các nguồn phát của các Công ty thủy điện, nhiệt điện than đủ đáp ứng cho nhu cầu phụ tải nên các tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn được huy động với tổng sản lượng điện tháng 03 thực hiện là 387,305 triệu kWh.
     Sản lượng điện lũy tiến từ đầu năm đến hết tháng 3/2020:

          + Sản lượng điện lũy tiến đầu cực:           558,023 triệu kWh.
          + Sản lượng điện lũy tiến xuất tuyến: 532,322 triệu kWh
     - Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính Phủ về việc giãn cách xã hội, bố trí làm việc từ xa thực hiện phòng chống dịch Covid 19 theo thông báo số 158/TB-VPCP ngày 16/4/2020;
     - Chuẩn bị công tác Đại hội Đảng bộ Bộ phận cơ sở và Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025 vào tháng 05;
     - Bám sát thiết bị, kịp thời phát hiện và khắc phục nhanh nhất các bất thường;
     - Bám sát chặt chẽ các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: Hệ số khả dụng, tỉ lệ ngừng máy bảo dưỡng, tỉ lệ ngừng máy sự cố, điện tự dùng, điện tiêu thụ nội bộ, dầu khởi động, thời gian khởi động,…
     - Hoàn tất công tác về giá điện năm 2020 với Cục điều tiết Điện lực;
     - Tập trung triển khai thực hiện các gói thầu mua sắm 2020 được phê duyệt đúng tiến độ;
     - Đề xuất kiến nghị về các chế độ chính sách cho người lao động;
     - Tham gia theo dõi thông tin trên trang mạng xã hội của EVNGENCO 2;

     - Triển khai chi tiết phân loại các tình huống để theo dõi phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Khai báo sức khỏe toàn dân theo quy định; Lập kế hoạch xử lý tình huống phong tỏa khu Quản lý vận hành và sửa chữa Tổng công ty Phát điện 2 khi xảy ra dịch bệnh Covid-19; Thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ về việc giãn cách xã hội.
     - Đăng ký tham gia hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia;
     - Báo cáo giám sát tài chính năm 2019;
     - Định kỳ về công tác QLKT - ATVSLĐ & PCCN tháng 02/2020;
     - Đăng ký, tổ chức phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2020;
     - Hỗ trợ kiểm tra và góp ý đối với thiết kế thi công cho hệ thống công nghệ thông tin lắp đặt tại Công ty Nhiệt điện Cần Thơ;
     - Tổng hợp quy trình, quy định liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất tại Công ty NĐCT;
     - Báo cáo về việc hoạt động SXKD năm 2019 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 tại Công ty Nhiệt điện Cần Thơ;
     - Chuẩn hóa và thẩm định Bảng vị trí chức danh và Mô tả công việc;
     - Kế hoạch thi giữ bậc, kiểm tra sát hạch, xét nâng bậc, thi nâng bậc lương năm 2020;
     - Tổ chức Hội nghị ĐTXD 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
     - Triển khai ứng dụng công nghệ của CMCN 4.0 vào hoạt động SXKD của EVNGENCO 2;
     - Tổng hợp hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin để hoàn thiện FS xây dựng hệ thống EVN’s Cloud;
     - Định hướng công tác Tuyên truyền năm 2020;
     - Góp ý sửa đổi, bổ sung Quy trình lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện và nhà máy điện trong Hệ thống điện Quốc gia;
     - Xây dựng giải pháp, quyết liệt thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 được giao;
     - Kế hoạch xây dựng cơ quan an toàn về ANTT và Đăng ký cơ quan an toàn về ANTT năm 2020;
     - Góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 54/2015/TT-BLĐTBXH;
     - Đóng góp ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT;
     - Xây dựng kế hoạch y tế lao động năm 2020;
     - Định hướng cơ bản công tác Tự động hóa trong EVN;
     - Triển khai và hoàn tất tham gia đào tạo trực tuyến E.learning về khung năng lực  cho 100%CBCNV trong EVN.
     - Duy trì các điều kiện giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực phát điện và hoạt động điện lực năm 2019;
     - Đóng góp ý kiến dự thảo phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - EVNGENCO 2;
     - Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2020 tại Việt Nam;
     - Báo cáo định kỳ số liệu phục vụ đánh giá hiệu quả hoạt động Viễn thông dùng riêng của EVN;
     - Giải pháp đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, ổn định các nhà máy điện;
     - Báo cáo tổng kết công tác Thi đua khen thưởng giai đoạn 2015 - 2019;
     - Công tác quan trắc môi trường quý I/2020;
     - Bổ sung Phương án chuyển đổi nhiên liệu dầu FO cho NMNĐ Ô Môn;
     - Phát động CBCNV Công ty tham gia ủng hộ 01 ngày lương cho công tác phòng chống dịch với số tiền là 103 triệu đồng và các tin nhắn ủng hộ khác.        
     * Bên cạnh đó, các công tác tuyên truyền như sau:
     - Phát bản tin EVN News hàng tuần;
     - Đăng tin ảnh bài truyền thông trên trang Website Công ty về:
          + Công ty NĐCT tổ chức kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ (08/03/1910 -08/03/2020);
          + Đoàn công tác HĐTV và các ban thuộc Tổng công ty Phát điện 2 đến thăm và làm việc tại công ty NĐCT;
          + Công ty NĐCT triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 - đo thân nhiệt;
          + Đoàn viên Thanh niên Công ty NĐCT hỗ trợ lắp đặt các thiết bị lọc nước cung cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân tại các xã bị xâm nhập mặn tại ĐBSCL;
          + Lễ trưởng thành đoàn của các đoàn viên thanh niên Công ty NĐCT;
          + Đoàn thanh niên Công ty NĐCT hỗ trợ nâng cấp hệ thống điện (đợt 1);

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây